امین قضایی

آتئیسم

آیا جهان منظم است؟

0
خداباوران یا به اتکای شبه-برهان نظم و یا قیاس های عامیانه به نظم موجود در جهان متوسل می شوند. به…
فهرست