آتئیسم

آتئیسم

آیا جهان منظم است؟

0
خداباوران یا به اتکای شبه-برهان نظم و یا قیاس های عامیانه به نظم موجود در جهان متوسل می شوند. به…
مانیفیست یک آتئیست
آتئیسم

مانیفست یک آتئیست

0
بیانیەای در خصوص خداناباوری در گوشەای از جهان، مردی دختری کوچک را ربوده است. به زودی این مرد بە این…
فهرست