ادیان زمین

دین اسلام

در قرآن با خدایی بسیار مستبد و خودکامه با نام الله روبرو هستیم که به طور کلی اشکالات و پرسش هایی که به خدایان مسحیت و یهودیت وارد است، به این خدا نمی توان وارد دانست چرا که از پیش خودش را بسیار غیر قابل دسترس و توصیف تعریف کرده است که جز عزیزترین بنده اش به نام محمد، هیچ کسی اجازه شرفیابی به آستان مقدس و شناخت او را نخواهد داشت. سرنوشت تمامی آفریدگانش را از پیش مقدر کرده و حتی هیچ برگی بدون اجازه او از درخت نمی افتد. تمام زایش ها و مرگ ها با اجازه و اطلاع او صورت می گیرد و اوست که تصمیم می گیرد کدام یک از بندگانش با عزت و رستگاری زندگی کنند و کدام یک با ذلت و گمراهی بمیرند.

دین اسلام

در قرآن با خدایی بسیار مستبد و خودکامه با نام الله روبرو هستیم که به طور کلی اشکالات و پرسش هایی که به خدایان مسحیت و یهودیت وارد است، به این خدا نمی توان وارد دانست چرا که از پیش خودش را بسیار غیر قابل دسترس و توصیف تعریف کرده است که جز عزیزترین بنده اش به نام محمد، هیچ کسی اجازه شرفیابی به آستان مقدس و شناخت او را نخواهد داشت. سرنوشت تمامی آفریدگانش را از پیش مقدر کرده و حتی هیچ برگی بدون اجازه او از درخت نمی افتد. تمام زایش ها و مرگ ها با اجازه و اطلاع او صورت می گیرد و اوست که تصمیم می گیرد کدام یک از بندگانش با عزت و رستگاری زندگی کنند و کدام یک با ذلت و گمراهی بمیرند.

دین مسیحیت

در انجیل، با یک خدای دو شخصیتی روبرو هستیم که مشابه آن را در سایر آئین های اساطیری و یا ادیان تاریخی دیگر نمی توان یافت. شخصیت خداوند مسحیت بستگی به نویسندگان انجیل های چهار گانه و رساله هایی که در عهد جدید ضمیمه شده دارد. در تورات یا عهد قدیم ما با یک خدای فریبکار، حسود، انتقام گیر و ترسناک مانند یهوه روبرو هستیم که یکباره به یک خدای مهربان، خیرخواه و بخشنده و بدون کینه ای با نام پدر آسمانی عیسی در عهد جدید تغییر ماهیت و رفتار می دهد.

پدر آسمانی مسیحیان، به ناچار همانطور که در عهد قدیم خودش را توصیف کرده باید خدای اختصاصی یهودیان باشد که بسیار کینه توز و سخت گیر و بی رحم است و هم باید بر اساس عهد جدید بسیار بخشنده و مهربان باشد و همه افراد بشر را مانند فرزندان خود بداند.

دین مسیحیت

در انجیل، با یک خدای دو شخصیتی روبرو هستیم که مشابه آن را در سایر آئین های اساطیری و یا ادیان تاریخی دیگر نمی توان یافت. شخصیت خداوند مسحیت بستگی به نویسندگان انجیل های چهار گانه و رساله هایی که در عهد جدید ضمیمه شده دارد. در تورات یا عهد قدیم ما با یک خدای فریبکار، حسود، انتقام گیر و ترسناک مانند یهوه روبرو هستیم که یکباره به یک خدای مهربان، خیرخواه و بخشنده و بدون کینه ای با نام پدر آسمانی عیسی در عهد جدید تغییر ماهیت و رفتار می دهد. پدر آسمانی مسیحیان، به ناچار همانطور که در عهد قدیم خودش را توصیف کرده باید خدای اختصاصی یهودیان باشد که بسیار کینه توز و سخت گیر و بی رحم است و هم باید بر اساس عهد جدید بسیار بخشنده و مهربان باشد و همه افراد بشر را مانند فرزندان خود بداند.

دین یهودیت

یهوه، نام خدایی است که در تورات، کتاب مقدس یهودیان هزاران بار نام او تکرار شده است. یهوه خدای اختصاصی یهودیان است و خودش را هم کاملا یهودی می داند، از این رو غیرت بالایی روی قوم برگزیده خود دارد. پیامبرانی که از جانب یهوه برای قوم یهود برگزیده می شوند نیز مختص یهودیان است و عقاید و مقدسات سایر اقوام اهمیتی برایش ندارد. در تورات تمامی قوانین و تعالیم و به اصطلاح شریعتی که ارائه شده است بر مبنای تامین و حفظ منافع قوم بنی اسرائیل است و یهودیان مجاز هستند برای اجرای آن مسائل اخلاقی و انسانی را نیز نادیده بگیرند. یهوه آنطور که در متن تورات میخوانیم به شدت به بوی گوشت کباب شده و زیور آلات علاقه مند است و بدترین و غیر اخلاقی ترین مجازات را برای کسانی که خواسته ها و فرمان های او را اجرا نکنند در نظر گرفته است.

دین یهودیت

یهوه، نام خدایی است که در تورات، کتاب مقدس یهودیان هزاران بار نام او تکرار شده است. یهوه خدای اختصاصی یهودیان است و خودش را هم کاملا یهودی می داند، از این رو غیرت بالایی روی قوم برگزیده خود دارد. پیامبرانی که از جانب یهوه برای قوم یهود برگزیده می شوند نیز مختص یهودیان است و عقاید و مقدسات سایر اقوام اهمیتی برایش ندارد. در تورات تمامی قوانین و تعالیم و به اصطلاح شریعتی که ارائه شده است بر مبنای تامین و حفظ منافع قوم بنی اسرائیل است و یهودیان مجاز هستند برای اجرای آن مسائل اخلاقی و انسانی را نیز نادیده بگیرند. یهوه آنطور که در متن تورات میخوانیم به شدت به بوی گوشت کباب شده و زیور آلات علاقه مند است و بدترین و غیر اخلاقی ترین مجازات را برای کسانی که خواسته ها و فرمان های او را اجرا نکنند در نظر گرفته است.

فهرست