ادیان

خروج یونس پیامبر از شکم نهنگ
اسلام

زندگی در شکم نهنگ

0
یکی از کودکانه ترین و احمقانه ترین داستان های ادیان، زندگی یونس پیامبر در شکم نهنگ و یا ماهی است.…
فهرست